Forums: Help (Thread #43655)

about environment (2021-02-04 15:57 by yukitt #86926)

Watashitachiha ōdashiti o dōnyū shiyou to shite iru. Shitsumon ga arimasu. Ika no kankyō de ōdashiti wa dōsa shimasu ka. [Citrix VDI (XenDeskTop) ] furukurōn MCS PVS [Citrix SBC (XenApp) ] furukurōn PVS [VMware Horizon vu~yū VDI] furukurōn rinkukurōn [VMware Horizon vu~yū SBC (RDSH) ] furukurōn rinkukurōn dō ka kaitō o onegaishimasu. Yoroshikuonegaiitashimasu.
さらに表示
253 / 5000
翻訳結果
We are about to implement Audacity.
I have a question.
Does Audacity work in the following environments?
[Citrix VDI (XenDeskTop)]
・ Full clone
・ MCS
・ PVS
[Citrix SBC (XenApp)]
・ Full clone
・ PVS
VMware Horizon View VDI
・ Full clone
・ Link clone
VMware Horizon View SBC (RDSH)
・ Full clone
・ Link clone

Please answer.
Thank you.