• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

zephyr: Commit

This repository is for zephyr, which is implemented for a GUI of Eos.


Commit MetaInfo

Revisionadb56278bafd844085f29f21a01edabfb55677e6 (tree)
Time2017-02-02 15:03:48
Author平田健悟 <hiratakengo@hira...>
Commiter平田健悟

Log Message

Debug: workspace

Changes to be committed:

modified: .gitignore
new file: front-end/dist/bundle.js.map
modified: package.json
modified: server/api/commandExecution/index.js
modified: server/api/v1/execution/index.js
modified: server/class/DB.js
modified: server/class/Eos.js
modified: server/config.js

Change Summary

Incremental Difference

--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -10,9 +10,15 @@ front-end/typings/
1010
1111 cli/npm-debug.log*
1212
13-user-specific-files/OptionControlFile/
14-user-specific-files/meta/
15-user-specific-files/workspace/
16-user-specific-files/workspace.debug
17-user-specific-files/db/
18-user-specific-files/tmp/
13+user-specific-files/OptionControlFile/*
14+user-specific-files/OptionControlFile/.*
15+user-specific-files/meta/*
16+user-specific-files/meta/.*
17+user-specific-files/workspace/*
18+user-specific-files/workspace/.*
19+user-specific-files/workspace.debug/*
20+user-specific-files/workspace.debug/.*
21+user-specific-files/db/*
22+user-specific-files/db/.*
23+user-specific-files/tmp/*
24+user-specific-files/tmp/.*
--- /dev/null
+++ b/front-end/dist/bundle.js.map
@@ -0,0 +1 @@
1+{"version":3,"file":"bundle.js","sourceRoot":"","sources":["../app/scripts/declares.ts","../app/scripts/services/APIEndPoint.ts","../app/scripts/services/MyModal.ts","../app/scripts/services/WebSocket.ts","../app/scripts/services/Console.ts","../app/scripts/directives/Command.ts","../app/scripts/directives/HeaderMenu.ts","../app/scripts/directives/Option.ts","../app/scripts/directives/Directory.ts","../app/scripts/controllers/Execution.ts","../app/scripts/controllers/Workspace.ts","../app/scripts/controllers/History.ts","../app/scripts/controllers/SelectCommand.ts","../app/scripts/controllers/Preview.ts","../app/scripts/filters/Tag.ts","../app/scripts/reference.ts","../app/scripts/App.ts"],"names":["app","app.declares","app.declares.CommandInfo","app.declares.CommandInfo.constructor","app.services","app.services.APIEndPoint","app.services.APIEndPoint.constructor","app.services.APIEndPoint.resource","app.services.APIEndPoint.getOptionControlFile","app.services.APIEndPoint.getFiles","app.services.APIEndPoint.getDirectories","app.services.APIEndPoint.getTags","app.services.APIEndPoint.getCommands","app.services.APIEndPoint.execute","app.services.APIEndPoint.debug","app.services.APIEndPoint.help","app.services.MyModal","app.services.MyModal.constructor","app.services.MyModal.open","app.services.MyModal.selectCommand","app.services.MyModal.preview","app.services.WebSocket","app.services.WebSocket.constructor","app.services.WebSocket.on","app.services.WebSocket.emit","app.services.Console","app.services.Console.constructor","app.services.Console.addDirective","app.services.Console.removeDirective","app.services.Console.showIDs","app.directives","app.directives.Command","app.directives.Command.constructor","app.directives.Command.Factory","app.directives.CommandController","app.directives.CommandController.constructor","app.directives.CommandController.constructor.guid","app.directives.CommandController.constructor.guid.s4","app.directives.CommandController.submit","app.directives.CommandController.removeMySelf","app.directives.CommandController.reloadFiles","app.directives.CommandController.debug","app.directives.CommandController.help","app.directives.HeaderMenu","app.directives.HeaderMenu.constructor","app.directives.HeaderMenu.Factory","app.directives.HeaderMenuController","app.directives.HeaderMenuController.constructor","app.directives.HeaderMenuController.transit","app.directives.Option","app.directives.Option.constructor","app.directives.Option.Factory","app.directives.OptionController","app.directives.OptionController.constructor","app.directives.Directory","app.directives.Directory.constructor","app.directives.Directory.Factory","app.directives.DirectoryController","app.directives.DirectoryController.constructor","app.controllers","app.controllers.Execution","app.controllers.Execution.constructor","app.controllers.Execution.add","app.controllers.Execution.open","app.controllers.Execution.remove","app.controllers.Execution.close","app.controllers.Workspace","app.controllers.Workspace.constructor","app.controllers.Workspace.addDirectory","app.controllers.Workspace.debug","app.controllers.History","app.controllers.History.constructor","app.controllers.SelectCommand","app.controllers.SelectCommand.constructor","app.controllers.SelectCommand.changeTag","app.controllers.SelectCommand.selectCommand","app.controllers.Preview","app.controllers.Preview.constructor","filters","filters.Tag"],"mappings":"AAAA,IAAU,GAAG,CAuEZ;AAvED,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,QAAQA,CAuErBA;IAvEaA,WAAAA,QAAQA,EAACA,CAACA;QAEpBC;YAGIC,qBAAYA,IAAYA;gBACpBC,IAAIA,CAACA,IAAIA,GAAGA,IAAIA,CAACA;YACrBA,CAACA;YACLD,kBAACA;QAADA,CAACA,AANDD,IAMCA;QANYA,oBAAWA,cAMvBA,CAAAA;IA+DLA,CAACA,EAvEaD,QAAQA,GAARA,YAAQA,KAARA,YAAQA,QAuErBA;AAADA,CAACA,EAvES,GAAG,KAAH,GAAG,QAuEZ;ACvED,IAAU,GAAG,CAiFZ;AAjFD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,QAAQA,CAiFrBA;IAjFaA,WAAAA,QAAQA,EAACA,CAACA;QACpBI;YAKIC,qBAAYA,SAAuCA,EAAEA,KAAsBA;gBACvEC,IAAIA,CAACA,SAASA,GAAGA,SAASA,CAACA;gBAC3BA,IAAIA,CAACA,KAAKA,GAAGA,KAAKA,CAACA;YACvBA,CAACA;YAEOD,8BAAQA,GAAhBA,UAAiBA,QAAgBA,EAAEA,IAASA;gBAIxCE,IAAIA,YAAYA,GAAkCA;oBAC9CA,MAAMA,EAAEA,KAAKA;oBACbA,OAAOA,EAAEA,KAAKA;iBACjBA,CAACA;gBAEFA,IAAIA,OAAOA,GAAkCA;oBACzCA,MAAMA,EAAEA,MAAMA;oBAEdA,OAAOA,EAAEA,EAACA,cAAcA,EAACA,SAASA,EAAEA,OAAOA,EAACA,qBAAqBA,EAACA;iBACrEA,CAACA;gBAEFA,MAAMA,CAA8BA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,QAAQA,EAAEA,EAAEA,EAAEA,EAAEA,OAAOA,EAAEA,OAAOA,EAACA,CAACA,CAACA;YAC1FA,CAACA;YAEMF,0CAAoBA,GAA3BA,UAA4BA,OAAeA;gBACvCG,IAAIA,QAAQA,GAAGA,4BAA4BA,GAAGA,OAAOA,CAACA;gBACtDA,MAAMA,CAA2BA,IAAIA,CAACA,QAAQA,CAACA,QAAQA,EAAEA,EAAEA,CAACA,CAACA,GAAGA,EAAEA,CAACA;YACvEA,CAACA;YAEMH,8BAAQA,GAAfA,UAAgBA,MAAcA;gBAC1BI,IAAIA,QAAQA,GAAGA,mBAAmBA,CAACA;gBAEnCA,EAAEA,CAAAA,CAACA,MAAMA,CAACA,CAACA,CAACA;oBACRA,QAAQA,IAAIA,GAAGA,GAAGA,MAAMA,CAACA;gBAC7BA,CAACA;gBACDA,MAAMA,CAA6BA,IAAIA,CAACA,QAAQA,CAACA,QAAQA,EAACA,EAAEA,CAACA,CAACA,GAAGA,EAAEA,CAACA;YACxEA,CAACA;YAEMJ,oCAAcA,GAArBA;gBACIK,IAAIA,QAAQA,GAAGA,iCAAiCA,CAACA;gBAEjDA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,QAAQA,CAACA,QAAQA,EAACA,EAAEA,CAACA,CAACA,GAAGA,EAAEA,CAACA;YAC5CA,CAACA;YAEML,6BAAOA,GAAdA;gBACIM,IAAIA,QAAQA,GAAGA,iBAAiBA,CAACA;gBACjCA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,QAAQA,CAACA,QAAQA,EAAEA,EAAEA,CAACA,CAACA,GAAGA,EAAEA,CAACA;YAC7CA,CAACA;YAEMN,iCAAWA,GAAlBA;gBACIO,IAAIA,QAAQA,GAAGA,qBAAqBA,CAACA;gBACrCA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,QAAQA,CAACA,QAAQA,EAAEA,EAAEA,CAACA,CAACA,GAAGA,EAAEA,CAACA;YAC7CA,CAACA;YAEMP,6BAAOA,GAAdA,UAAeA,IAASA;gBACpBQ,IAAIA,QAAQA,GAAGA,mBAAmBA,CAACA;gBACnCA,IAAIA,EAAEA,GAAGA,IAAIA,QAAQA,EAAEA,CAAAA;gBACvBA,EAAEA,CAACA,MAAMA,CAACA,MAAMA,EAAEA,IAAIA,CAACA,CAACA;gBACxBA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,KAAKA,CAACA,IAAIA,CAACA,QAAQA,EAC/BA,EAAEA,EACFA;oBACIA,OAAOA,EAAEA,EAACA,cAAcA,EAAEA,SAASA,EAAEA;oBACrCA,gBAAgBA,EAAEA,OAAOA,CAACA,QAAQA;iBACrCA,CAACA,CAACA;YACPA,CAACA;YAEMR,2BAAKA,GAAZA;gBACIS,IAAIA,QAAQA,GAAGA,eAAeA,CAACA;gBAC/BA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,KAAKA,CAACA,GAAGA,CAACA,QAAQA,CAACA,CAACA;YACpCA,CAACA;YACMT,0BAAIA,GAAXA,UAAYA,OAAcA;gBACtBU,IAAIA,QAAQA,GAAGA,eAAeA,GAAGA,OAAOA,CAACA;gBACzCA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,KAAKA,CAACA,GAAGA,CAACA,QAAQA,CAACA,CAACA;YACpCA,CAACA;YAELV,kBAACA;QAADA,CAACA,AA/EDD,IA+ECA;QA/EYA,oBAAWA,cA+EvBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAjFaJ,QAAQA,GAARA,YAAQA,KAARA,YAAQA,QAiFrBA;AAADA,CAACA,EAjFS,GAAG,KAAH,GAAG,QAiFZ;ACjFD,IAAU,GAAG,CA8CZ;AA9CD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,QAAQA,CA8CrBA;IA9CaA,WAAAA,QAAQA,EAACA,CAACA;QACpBI;YAMIY,iBAAYA,SAAwCA;gBAChDC,IAAIA,CAACA,SAASA,GAAGA,SAASA,CAACA;gBAC3BA,IAAIA,CAACA,WAAWA,GAAGA;oBACfA,QAAQA,EAAEA,IAAIA;oBACdA,UAAUA,EAAEA,IAAIA;oBAChBA,WAAWA,EAAEA,IAAIA;oBACjBA,IAAIA,EAAEA,IAAIA;iBACbA,CAAAA;YACLA,CAACA;YAEMD,sBAAIA,GAAXA,UAAYA,SAAiBA;gBAEzBE,EAAEA,CAAAA,CAACA,SAASA,KAAKA,eAAeA,CAACA,CAACA,CAACA;oBAEhCA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,WAAWA,GAAGA,+BAA+BA,CAACA;oBAC/DA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,IAAIA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACjCA,CAACA;gBACDA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,CAACA;YAGhDA,CAACA;YAEMF,+BAAaA,GAApBA;gBACIG,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,WAAWA,GAAGA,+BAA+BA,CAACA;gBAC/DA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,UAAUA,GAAGA,yBAAyBA,CAACA;gBACxDA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,YAAYA,GAAGA,GAAGA,CAACA;gBACpCA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,IAAIA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAC7BA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,CAACA;YACjDA,CAACA;YAEMH,yBAAOA,GAAdA;gBACII,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,WAAWA,GAAGA,wBAAwBA,CAACA;gBACxDA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,UAAUA,GAAGA,mBAAmBA,CAACA;gBAClDA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,YAAYA,GAAGA,GAAGA,CAACA;gBACpCA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,IAAIA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAC7BA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,WAAWA,CAACA,CAACA;YACjDA,CAACA;YAtCaJ,eAAOA,GAAGA,CAACA,WAAWA,CAACA,CAACA;YAwC1CA,cAACA;QAADA,CAACA,AA5CDZ,IA4CCA;QA5CYA,gBAAOA,UA4CnBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EA9CaJ,QAAQA,GAARA,YAAQA,KAARA,YAAQA,QA8CrBA;AAADA,CAACA,EA9CS,GAAG,KAAH,GAAG,QA8CZ;AC9CD,IAAU,GAAG,CAiCZ;AAjCD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,QAAQA,CAiCrBA;IAjCaA,WAAAA,QAAQA,EAAAA,CAACA;QACnBI;YAGIiB,mBAAoBA,UAAgCA;gBAAhCC,eAAUA,GAAVA,UAAUA,CAAsBA;gBAChDA,IAAIA,CAACA,MAAMA,GAAGA,EAAEA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA;YAC/BA,CAACA;YAEMD,sBAAEA,GAATA,UAAUA,SAASA,EAAEA,QAAQA;gBACzBE,IAAIA,MAAMA,GAAGA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA;gBACzBA,IAAIA,SAASA,GAAGA,IAAIA,CAACA,UAAUA,CAACA;gBAEhCA,MAAMA,CAACA,EAAEA,CAACA,SAASA,EAAEA;oBACjB,IAAI,IAAI,GAAG,SAAS,CAAA;oBACpB,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC;wBACb,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,CAAA;oBAChC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACP,CAAC,CAACA,CAACA;YACPA,CAACA;YAEMF,wBAAIA,GAAXA,UAAYA,SAASA,EAAEA,IAAIA,EAAEA,QAAQA;gBACjCG,IAAIA,MAAMA,GAAGA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA;gBACzBA,IAAIA,SAASA,GAAGA,IAAIA,CAACA,UAAUA,CAACA;gBAEhCA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,SAASA,EAAEA,IAAIA,EAAEA;oBAC9B,IAAI,IAAI,GAAG,SAAS,CAAA;oBACpB,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC;wBACb,EAAE,CAAA,CAAC,QAAQ,CAAC;4BACR,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,CAAA;oBACpC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACP,CAAC,CAACA,CAACA;YACPA,CAACA;YACLH,gBAACA;QAADA,CAACA,AA/BDjB,IA+BCA;QA/BYA,kBAASA,YA+BrBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAjCaJ,QAAQA,GAARA,YAAQA,KAARA,YAAQA,QAiCrBA;AAADA,CAACA,EAjCS,GAAG,KAAH,GAAG,QAiCZ;ACjCD,IAAU,GAAG,CAyCZ;AAzCD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,QAAQA,CAyCrBA;IAzCaA,WAAAA,QAAQA,EAAAA,CAACA;QACnBI;YAGIqB,iBAAoBA,SAA6BA,EAC7BA,UAAgCA;gBADhCC,cAASA,GAATA,SAASA,CAAoBA;gBAC7BA,eAAUA,GAAVA,UAAUA,CAAsBA;gBAEhDA,IAAIA,CAACA,SAASA,GAAGA,SAASA,CAACA;gBAC3BA,IAAIA,CAACA,UAAUA,GAAGA,UAAUA,CAACA;gBAC7BA,IAAIA,CAACA,YAAYA,GAAGA,EAAEA,CAACA;gBAEvBA,IAAMA,YAAYA,GAAGA,IAAIA,CAACA,YAAYA,CAACA;gBAEvCA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,EAAEA,CAACA,SAASA,EAAEA,UAACA,CAACA;oBAC3BA,IAAMA,EAAEA,GAAGA,CAACA,CAACA,EAAEA,CAACA;oBAChBA,IAAMA,OAAOA,GAAGA,CAACA,CAACA,OAAOA,CAACA;oBAG1BA,EAAEA,CAAAA,CAACA,YAAYA,CAACA,OAAOA,CAACA,EAAEA,CAACA,GAAGA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA;wBAC/BA,UAAUA,CAACA,KAAKA,CAACA,EAAEA,EAAEA,OAAOA,CAACA,CAACA;oBAClCA,CAACA;gBACLA,CAACA,CAACA,CAACA;YACPA,CAACA;YAEMD,8BAAYA,GAAnBA,UAAoBA,EAAUA;gBAC1BE,EAAEA,CAAAA,CAACA,CAACA,CAACA,IAAIA,CAACA,YAAYA,CAACA,OAAOA,CAACA,EAAEA,CAACA,GAAGA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA;oBACvCA,IAAIA,CAACA,YAAYA,CAACA,IAAIA,CAACA,EAAEA,CAACA,CAACA;gBAC/BA,CAACA;YACLA,CAACA;YAEMF,iCAAeA,GAAtBA,UAAuBA,EAAUA;gBAC7BG,IAAMA,CAACA,GAAGA,IAAIA,CAACA,YAAYA,CAACA,OAAOA,CAACA,EAAEA,CAACA,CAACA;gBACxCA,EAAEA,CAAAA,CAACA,CAACA,GAAGA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA;oBACRA,IAAIA,CAACA,YAAYA,CAACA,MAAMA,CAACA,CAACA,EAACA,CAACA,CAACA,CAACA;gBAClCA,CAACA;YACLA,CAACA;YAEMH,yBAAOA,GAAdA;gBACII,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,IAAIA,CAACA,YAAYA,CAACA,CAACA;YACnCA,CAACA;YACLJ,cAACA;QAADA,CAACA,AAvCDrB,IAuCCA;QAvCYA,gBAAOA,UAuCnBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAzCaJ,QAAQA,GAARA,YAAQA,KAARA,YAAQA,QAyCrBA;AAADA,CAACA,EAzCS,GAAG,KAAH,GAAG,QAyCZ;ACzCD,IAAU,GAAG,CA0NZ;AA1ND,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,UAAUA,CA0NvBA;IA1NaA,WAAAA,UAAUA,EAACA,CAACA;QACtB8B;YAeIC;gBACIC,IAAIA,CAACA,QAAQA,GAAGA,GAAGA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,OAAOA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,KAAKA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAClBA,IAAIA,CAACA,UAAUA,GAAGA,mBAAmBA,CAACA;gBACtCA,IAAIA,CAACA,YAAYA,GAAGA,MAAMA,CAACA;gBAC3BA,IAAIA,CAACA,gBAAgBA,GAAGA;oBACpBA,KAAKA,EAAEA,GAAGA;oBACVA,IAAIA,EAAEA,GAAGA;oBACTA,MAAMA,EAAEA,GAAGA;oBACXA,IAAIA,EAAEA,GAAGA;iBACZA,CAACA;gBACFA,IAAIA,CAACA,WAAWA,GAAGA,wBAAwBA,CAACA;YAChDA,CAACA;YAOaD,eAAOA,GAArBA;gBACIE,IAAIA,SAASA,GAAGA;oBACZA,MAAMA,CAACA,IAAIA,OAAOA,EAAEA,CAACA;gBACzBA,CAACA,CAACA;gBACFA,SAASA,CAACA,OAAOA,GAAGA,EAAEA,CAACA;gBACvBA,MAAMA,CAACA,SAASA,CAACA;YACrBA,CAACA;YACLF,cAACA;QAADA,CAACA,AA1CDD,IA0CCA;QA1CYA,kBAAOA,UA0CnBA,CAAAA;QAEDA;YAuBII,2BAAoBA,WAAiCA,EACjCA,MAAiBA,EACjBA,OAAyBA,EACzBA,SAA6BA,EAC7BA,OAA0BA,EAC1BA,UAAgCA,EAChCA,OAAyBA;gBANzBC,gBAAWA,GAAXA,WAAWA,CAAsBA;gBACjCA,WAAMA,GAANA,MAAMA,CAAWA;gBACjBA,YAAOA,GAAPA,OAAOA,CAAkBA;gBACzBA,cAASA,GAATA,SAASA,CAAoBA;gBAC7BA,YAAOA,GAAPA,OAAOA,CAAmBA;gBAC1BA,eAAUA,GAAVA,UAAUA,CAAsBA;gBAChCA,YAAOA,GAAPA,OAAOA,CAAkBA;gBAE9BA,IAAIA,UAAUA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAGtBA,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBAEfA,oBAAoBA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA;qBAC/BA,QAAQA;qBACRA,IAAIA,CAACA,UAASA,MAAMA;oBACjB,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;gBACrC,CAAC,CAACA,CAACA;gBAEHA,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBACfA,cAAcA,EAAEA;qBAChBA,QAAQA;qBACRA,IAAIA,CAACA,UAASA,MAAMA;oBACjB,UAAU,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;gBAClC,CAAC,CAACA,CAACA;gBAEHA,IAAIA,CAACA,OAAOA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,IAAIA,CAACA,KAAKA,GAAGA,iBAAiBA,CAACA;gBACpDA,IAAIA,CAACA,MAAMA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAGnBA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,GAAGA,CAACA,OAAOA,EAAEA;oBACrBA,UAAUA,CAACA,MAAMA,GAAGA,KAAKA,CAACA;gBAC9BA,CAACA,CAACA,CAACA;gBAEHA;oBACIC;wBACIC,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA,KAAKA,CAACA,CAACA,CAACA,GAAGA,IAAIA,CAACA,MAAMA,EAAEA,CAACA,GAAGA,OAAOA,CAACA;6BAC/CA,QAAQA,CAACA,EAAEA,CAACA;6BACZA,SAASA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA;oBAClBA,CAACA;oBACDD,MAAMA,CAACA,EAAEA,EAAEA,GAAGA,EAAEA,EAAEA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,EAAEA,EAAEA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,EAAEA,EAAEA,GAAGA,GAAGA;wBAC9CA,EAAEA,EAAEA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,EAAEA,EAAEA,GAAGA,EAAEA,EAAEA,GAAGA,EAAEA,EAAEA,CAACA;gBACxCA,CAACA;gBAEDD,IAAIA,CAACA,IAAIA,GAAGA,IAAIA,EAAEA,CAACA;gBAEnBA,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,YAAYA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;gBACrCA,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA;YAM3BA,CAACA;YAEMD,kCAAMA,GAAbA;gBACII,IAAIA,GAAGA,GAAGA,EAAEA,CAACA;gBACbA,OAAOA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,CAACA,OAAOA,EAAEA,UAACA,MAAMA;oBAEjCA,IAAIA,GAAGA,GAAGA;wBACNA,IAAIA,EAAEA,MAAMA,CAACA,MAAMA;wBACnBA,SAASA,EAAEA,EAAEA;qBAChBA,CAACA;oBAEFA,OAAOA,CAACA,OAAOA,CAACA,MAAMA,CAACA,GAAGA,EAAEA,UAACA,GAAGA;wBAC5BA,EAAEA,CAAAA,CAACA,GAAGA,CAACA,KAAKA,CAACA,CAACA,CAACA;4BACXA,EAAEA,CAAAA,CAACA,OAAOA,GAAGA,CAACA,KAAKA,KAAKA,QAAQA,CAACA,CAACA,CAACA;gCAC/BA,GAAGA,CAACA,SAASA,CAACA,IAAIA,CAACA,GAAGA,CAACA,KAAKA,CAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;4BACvCA,CAACA;4BAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;gCACJA,GAAGA,CAACA,SAASA,CAACA,IAAIA,CAACA,GAAGA,CAACA,KAAKA,CAACA,CAACA;4BAClCA,CAACA;wBACLA,CAACA;oBACLA,CAACA,CAACA,CAACA;oBAEHA,EAAEA,CAAAA,CAACA,GAAGA,CAACA,SAASA,CAACA,MAAMA,GAAGA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA;wBAC1BA,GAAGA,CAACA,IAAIA,CAACA,GAAGA,CAACA,CAACA;oBAClBA,CAACA;gBACLA,CAACA,CAACA,CAACA;gBAEHA,IAAIA,OAAOA,GAAGA;oBACVA,OAAOA,EAAEA,IAAIA,CAACA,IAAIA;oBAClBA,SAASA,EAAEA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,MAAMA;oBAChCA,OAAOA,EAAEA,GAAGA;iBACfA,CAACA;gBAGFA,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBACfA,OAAOA,CAACA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;qBAChCA,IAAIA,CAACA,UAACA,MAAMA;oBACTA,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,MAAMA,CAACA,CAACA;gBACxBA,CAACA,CAACA,CAAAA;YACNA,CAACA;YAEMJ,wCAAYA,GAAnBA,UAAoBA,KAAYA;gBAC5BK,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,QAAQA,EAAEA,CAACA;gBACvBA,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,eAAeA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;gBACxCA,IAAIA,CAACA,MAAMA,EAAEA,CAACA,KAAKA,EAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;gBAC/BA,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA;YAC3BA,CAACA;YAEOL,uCAAWA,GAAnBA;gBAAAM,iBAaCA;gBAZGA,IAAIA,MAAMA,GAAGA,IAAIA,CAACA,SAASA,CAACA,MAAMA,CAACA;gBACnCA,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBACfA,QAAQA,CAACA,MAAMA,CAACA;qBAChBA,QAAQA;qBACRA,IAAIA,CAACA,UAACA,MAAMA;oBACTA,IAAIA,MAAMA,GAAGA,MAAMA,CAACA,MAAMA,CAACA;oBAC3BA,EAAEA,CAAAA,CAACA,MAAMA,KAAKA,SAASA,CAACA,CAACA,CAACA;wBACtBA,KAAIA,CAACA,KAAKA,GAAGA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA;oBAC7BA,CAACA;oBAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;wBACJA,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,MAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;oBAChCA,CAACA;gBACLA,CAACA,CAACA,CAACA;YACPA,CAACA;YAEMN,iCAAKA,GAAZA;gBAKIO,IAAIA,GAAGA,GAAGA,OAAOA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,QAAQA,CAACA,CAACA,IAAIA,CAACA,KAAKA,CAACA,CAACA;gBAC7DA,IAAIA,UAAUA,CAACA;gBACfA,IAAIA,aAAaA,CAACA;gBAClBA,OAAOA,CAACA,OAAOA,CAACA,GAAGA,EAACA,UAASA,CAACA;oBAC1B,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,KAAK,oBAAoB,CAAC,CAAC,CAAC;wBACtC,UAAU,GAAG,CAAC,CAAC;oBACnB,CAAC;oBAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAA,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,KAAK,wBAAwB,CAAC,CAAC,CAAC;wBACjD,aAAa,GAAG,CAAC,CAAC;oBACtB,CAAC;gBACL,CAAC,CAACA,CAACA;gBAGHA,IAAIA,aAAaA,GAAGA,QAAQA,CAACA,aAAaA,CAACA,YAAYA,CAACA,QAAQA,EAAEA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,EAACA,EAAEA,CAACA,CAACA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAClGA,IAAIA,YAAYA,GAAGA,QAAQA,CAACA,aAAaA,CAACA,WAAWA,CAACA,QAAQA,EAAEA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,EAACA,EAAEA,CAACA,CAACA,GAAGA,CAACA,GAAGA,CAACA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACxGA,UAAUA,CAACA,KAAKA,CAACA,MAAMA,GAAGA,aAAaA,CAACA;gBACxCA,UAAUA,CAACA,KAAKA,CAACA,KAAKA,GAAGA,YAAYA,CAACA;YAI1CA,CAACA;YAEMP,gCAAIA,GAAXA;gBACIQ,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBACfA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA;qBACfA,IAAIA,CAACA,UAACA,MAAMA;oBACTA,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,MAAMA,CAACA,CAACA;gBACxBA,CAACA,CAACA,CAACA;YACPA,CAACA;YAxKER,yBAAOA,GAAGA,CAACA,aAAaA,EAAEA,QAAQA,EAAEA,SAASA,EAAEA,WAAWA,EAAEA,SAASA,EAAEA,YAAYA,EAAEA,SAASA,CAACA,CAACA;YA0KlHA,wBAACA;QAADA,CAACA,AA5KDJ,IA4KCA;QA5KYA,4BAAiBA,oBA4K7BA,CAAAA;IACLA,CAACA,EA1Na9B,UAAUA,GAAVA,cAAUA,KAAVA,cAAUA,QA0NvBA;AAADA,CAACA,EA1NS,GAAG,KAAH,GAAG,QA0NZ;AC1ND,IAAU,GAAG,CAwDZ;AAxDD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,UAAUA,CAwDvBA;IAxDaA,WAAAA,UAAUA,EAACA,CAACA;QAEtB8B;YAcIa;gBACIC,IAAIA,CAACA,QAAQA,GAAGA,GAAGA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,OAAOA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,WAAWA,GAAGA,4BAA4BA,CAACA;gBAChDA,IAAIA,CAACA,UAAUA,GAAGA,sBAAsBA,CAACA;gBACzCA,IAAIA,CAACA,YAAYA,GAAGA,KAAKA,CAACA;gBAC1BA,IAAIA,CAACA,KAAKA,GAAGA,IAAIA,CAACA;YACtBA,CAACA;YAOaD,kBAAOA,GAArBA;gBACIE,IAAIA,SAASA,GAAGA;oBACZA,MAAMA,CAACA,IAAIA,UAAUA,EAAEA,CAACA;gBAC5BA,CAACA,CAACA;gBACFA,MAAMA,CAACA,SAASA,CAACA;YACrBA,CAACA;YACLF,iBAACA;QAADA,CAACA,AAlCDb,IAkCCA;QAlCYA,qBAAUA,aAkCtBA,CAAAA;QAEDA;YAQIgB,8BAAoBA,MAA2BA;gBAA3BC,WAAMA,GAANA,MAAMA,CAAqBA;gBAC3CA,IAAIA,CAACA,WAAWA,GAAGA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,KAAKA,WAAWA,CAACA;gBAC5DA,IAAIA,CAACA,WAAWA,GAAGA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,KAAKA,WAAWA,CAACA;gBAC5DA,IAAIA,CAACA,SAASA,GAAGA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,KAAKA,SAASA,CAACA;YAC5DA,CAACA;YAEOD,sCAAOA,GAAfA,UAAgBA,KAAYA;gBACxBE,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,EAAEA,CAACA,KAAKA,CAACA,CAACA;YAC1BA,CAACA;YAdaF,4BAAOA,GAAGA,CAACA,QAAQA,CAACA,CAACA;YAevCA,2BAACA;QAADA,CAACA,AAjBDhB,IAiBCA;QAjBYA,+BAAoBA,uBAiBhCA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAxDa9B,UAAUA,GAAVA,cAAUA,KAAVA,cAAUA,QAwDvBA;AAADA,CAACA,EAxDS,GAAG,KAAH,GAAG,QAwDZ;ACxDD,IAAU,GAAG,CAiEZ;AAjED,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,UAAUA,CAiEvBA;IAjEaA,WAAAA,UAAUA,EAACA,CAACA;QACtB8B;YAeImB;gBACIC,IAAIA,CAACA,QAAQA,GAAGA,GAAGA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,OAAOA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,UAAUA,GAAGA,kBAAkBA,CAACA;gBACrCA,IAAIA,CAACA,gBAAgBA,GAAGA;oBACpBA,IAAIA,EAAEA,GAAGA;oBACTA,KAAKA,EAAEA,GAAGA;iBACbA,CAACA;gBACFA,IAAIA,CAACA,KAAKA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAClBA,IAAIA,CAACA,WAAWA,GAAGA,uBAAuBA,CAACA;gBAC3CA,IAAIA,CAACA,YAAYA,GAAGA,MAAMA,CAACA;YAC/BA,CAACA;YAOaD,cAAOA,GAArBA;gBACIE,IAAIA,SAASA,GAAGA;oBAChBA,MAAMA,CAACA,IAAIA,MAAMA,EAAEA,CAACA;gBACpBA,CAACA,CAACA;gBACFA,SAASA,CAACA,OAAOA,GAAGA,EAAEA,CAACA;gBACvBA,MAAMA,CAACA,SAASA,CAACA;YACrBA,CAACA;YACLF,aAACA;QAADA,CAACA,AAxCDnB,IAwCCA;QAxCYA,iBAAMA,SAwClBA,CAAAA;QAEDA;YAMIsB;gBACIC,IAAIA,UAAUA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAItBA,OAAOA,CAACA,OAAOA,CAACA,UAAUA,CAACA,IAAIA,CAACA,GAAGA,EAAEA,UAACA,GAAGA;oBACrCA,EAAEA,CAAAA,CAACA,GAAGA,CAACA,YAAYA,CAACA,CAACA,CAACA;wBAClBA,EAAEA,CAAAA,CAACA,GAAGA,CAACA,QAAQA,KAAKA,QAAQA,CAACA,CAACA,CAACA;4BAC3BA,GAAGA,CAACA,KAAKA,GAAGA,QAAQA,CAACA,GAAGA,CAACA,YAAYA,CAACA,CAACA;wBAC3CA,CAACA;wBAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;4BACJA,GAAGA,CAACA,KAAKA,GAAGA,GAAGA,CAACA,YAAYA,CAACA;wBACjCA,CAACA;oBACLA,CAACA;gBACLA,CAACA,CAACA,CAACA;YACPA,CAACA;YAlBaD,wBAAOA,GAAGA,EAAEA,CAACA;YAmB/BA,uBAACA;QAADA,CAACA,AArBDtB,IAqBCA;QArBYA,2BAAgBA,mBAqB5BA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAjEa9B,UAAUA,GAAVA,cAAUA,KAAVA,cAAUA,QAiEvBA;AAADA,CAACA,EAjES,GAAG,KAAH,GAAG,QAiEZ;ACjED,IAAU,GAAG,CA+EZ;AA/ED,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,UAAUA,CA+EvBA;IA/EaA,WAAAA,UAAUA,EAACA,CAACA;QAEtB8B;YAeIwB;gBACIC,IAAIA,CAACA,QAAQA,GAAGA,GAAGA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,OAAOA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACpBA,IAAIA,CAACA,UAAUA,GAAGA,qBAAqBA,CAACA;gBACxCA,IAAIA,CAACA,YAAYA,GAAGA,MAAMA,CAACA;gBAC3BA,IAAIA,CAACA,gBAAgBA,GAAGA;oBACpBA,IAAIA,EAAEA,GAAGA;oBACTA,GAAGA,EAAEA,GAAGA;oBACRA,IAAIA,EAAEA,GAAGA;oBACTA,KAAKA,EAAEA,GAAGA;iBACbA,CAACA;gBACFA,IAAIA,CAACA,WAAWA,GAAGA,0BAA0BA,CAACA;YAClDA,CAACA;YAOaD,iBAAOA,GAArBA;gBACIE,IAAIA,SAASA,GAAGA;oBAChBA,MAAMA,CAACA,IAAIA,SAASA,EAAEA,CAACA;gBACvBA,CAACA,CAACA;gBACFA,MAAMA,CAACA,SAASA,CAACA;YACrBA,CAACA;YACLF,gBAACA;QAADA,CAACA,AAxCDxB,IAwCCA;QAxCYA,oBAASA,YAwCrBA,CAAAA;QAEDA;YAUI2B,6BAAoBA,WAAiCA,EAAUA,MAAiBA;gBAA5DC,gBAAWA,GAAXA,WAAWA,CAAsBA;gBAAUA,WAAMA,GAANA,MAAMA,CAAWA;gBAC5EA,IAAIA,UAAUA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBAEtBA,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBACXA,QAAQA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA;qBAC1BA,QAAQA;qBACRA,IAAIA,CAACA,UAACA,MAAMA;oBACTA,EAAEA,CAAAA,CAACA,MAAMA,CAACA,MAAMA,KAAKA,SAASA,CAACA,CAACA,CAACA;wBAC7BA,UAAUA,CAACA,KAAKA,GAAGA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA;wBAC/BA,OAAOA,CAACA,OAAOA,CAACA,MAAMA,CAACA,IAAIA,EAAEA,UAACA,IAAIA;4BAC9BA,EAAEA,CAAAA,CAACA,IAAIA,CAACA,QAAQA,KAAKA,GAAGA,CAACA,CAACA,CAACA;gCACvBA,IAAIA,CAACA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gCACbA,EAAEA,CAAAA,CAACA,UAAUA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,KAAKA,GAAGA,CAACA,CAACA,CAACA;oCAC9BA,CAACA,CAACA,IAAIA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA;gCAC7BA,CAACA;gCAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;oCACJA,CAACA,CAACA,IAAIA,GAAGA,UAAUA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,GAAGA,GAAGA,GAAGA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA;gCACpDA,CAACA;gCAEDA,UAAUA,CAACA,GAAGA,EAAEA,CAACA,CAACA,EAAEA,UAAUA,CAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;4BACzCA,CAACA;wBACLA,CAACA,CAACA,CAACA;oBACPA,CAACA;oBAAAA,CAACA;gBACNA,CAACA,CAACA,CAACA;YACXA,CAACA;YA/BaD,2BAAOA,GAAGA,CAACA,aAAaA,EAAEA,QAAQA,CAACA,CAACA;YAgCtDA,0BAACA;QAADA,CAACA,AAlCD3B,IAkCCA;QAlCYA,8BAAmBA,sBAkC/BA,CAAAA;IACLA,CAACA,EA/Ea9B,UAAUA,GAAVA,cAAUA,KAAVA,cAAUA,QA+EvBA;AAADA,CAACA,EA/ES,GAAG,KAAH,GAAG,QA+EZ;AC/ED,IAAU,GAAG,CAiDZ;AAjDD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,WAAWA,CAiDxBA;IAjDaA,WAAAA,WAAWA,EAACA,CAACA;QACvB2D;YAQIC,mBAAoBA,OAAyBA,EAAUA,MAAiBA;gBAApDC,YAAOA,GAAPA,OAAOA,CAAkBA;gBAAUA,WAAMA,GAANA,MAAMA,CAAWA;gBACpEA,IAAIA,CAACA,eAAeA,GAAGA,EAAEA,CAACA;YAC9BA,CAACA;;YAEMD,uBAAGA,GAAVA;gBAEIE,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;gBAChCA,IAAIA,eAAeA,GAAGA,IAAIA,CAACA,eAAeA,CAACA;gBAG3CA,IAAIA,eAAeA,GAAGA,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,aAAaA,EAAEA,CAACA;gBACnDA,eAAeA;qBACVA,MAAMA;qBACNA,IAAIA,CAACA,UAASA,OAAOA;oBAClB,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,YAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5D,CAAC,CAACA,CAACA;YACXA,CAACA;YAEMF,wBAAIA,GAAXA;gBACIG,IAAIA,MAAMA,GAAGA,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,IAAIA,CAACA,eAAeA,CAACA,CAACA;gBAChDA,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,MAAMA,CAACA,CAACA;YACxBA,CAACA;YAEMH,0BAAMA,GAAbA,UAAcA,KAAaA,EAAEA,IAA4BA;gBACrDI,IAAIA,CAACA,MAAMA,CAACA,KAAKA,EAAEA,CAACA,CAACA,CAACA;YAS1BA,CAACA;YAEMJ,yBAAKA,GAAZA;gBACIK,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;YACzBA,CAACA;YA3CaL,iBAAOA,GAAGA,CAACA,SAASA,EAAEA,QAAQA,CAACA,CAACA;YA6ClDA,gBAACA;QAADA,CAACA,AA/CDD,IA+CCA;QA/CYA,qBAASA,YA+CrBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAjDa3D,WAAWA,GAAXA,eAAWA,KAAXA,eAAWA,QAiDxBA;AAADA,CAACA,EAjDS,GAAG,KAAH,GAAG,QAiDZ;ACjDD,IAAU,GAAG,CAoCZ;AApCD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,WAAWA,CAoCxBA;IApCaA,WAAAA,WAAWA,EAACA,CAACA;QACvB2D;YAOIO,mBAAoBA,MAAiBA,EAAUA,WAAiCA,EAAUA,OAAyBA;gBAA/FC,WAAMA,GAANA,MAAMA,CAAWA;gBAAUA,gBAAWA,GAAXA,WAAWA,CAAsBA;gBAAUA,YAAOA,GAAPA,OAAOA,CAAkBA;gBAC/GA,IAAIA,CAACA,aAAaA,GAAGA,EAAEA,CAACA;gBAExBA,IAAIA,UAAUA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACtBA,IAAIA,aAAaA,GAAGA,IAAIA,CAACA,aAAaA,CAACA;gBAEvCA,IAAIA,CAACA,GAAGA;oBACJA,MAAMA,EAAEA,sCAAsCA;oBAC9CA,IAAIA,EAAEA,EAAEA;oBACRA,QAAQA,EAAEA,EAAEA;oBACZA,QAAQA,EAAEA,EAAEA;oBACZA,SAASA,EAAEA,EAAEA;oBACbA,SAASA,EAACA,EAAEA;oBACZA,IAAIA,EAAEA,GAAGA;iBACZA,CAACA;gBACFA,aAAaA,CAACA,IAAIA,CAACA,CAACA,CAACA,CAACA;YAE1BA,CAACA;YAEMD,gCAAYA,GAAnBA,UAAoBA,IAA6BA,EAAEA,aAAwCA;gBACvFE,aAAaA,CAACA,IAAIA,CAACA,IAAIA,CAACA,CAACA;YAC7BA,CAACA;YAEOF,yBAAKA,GAAbA;gBACIG,IAAIA,CAACA,OAAOA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA;YAC3BA,CAACA;YA3BaH,iBAAOA,GAAGA,CAACA,QAAQA,EAAEA,aAAaA,EAAEA,SAASA,CAACA,CAACA;YA6BjEA,gBAACA;QAADA,CAACA,AAlCDP,IAkCCA;QAlCYA,qBAASA,YAkCrBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EApCa3D,WAAWA,GAAXA,eAAWA,KAAXA,eAAWA,QAoCxBA;AAADA,CAACA,EApCS,GAAG,KAAH,GAAG,QAoCZ;ACpCD,IAAU,GAAG,CAWZ;AAXD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,WAAWA,CAWxBA;IAXaA,WAAAA,WAAWA,EAACA,CAACA;QACvB2D;YAMIW,iBAAYA,MAAMA;gBAJXC,SAAIA,GAAGA,SAASA,CAACA;YAMxBA,CAACA;YAJaD,eAAOA,GAAGA,CAACA,QAAQA,CAACA,CAACA;YAKvCA,cAACA;QAADA,CAACA,AATDX,IASCA;QATYA,mBAAOA,UASnBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAXa3D,WAAWA,GAAXA,eAAWA,KAAXA,eAAWA,QAWxBA;AAADA,CAACA,EAXS,GAAG,KAAH,GAAG,QAWZ;ACXD,IAAU,GAAG,CAmCZ;AAnCD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,WAAWA,CAmCxBA;IAnCaA,WAAAA,WAAWA,EAACA,CAACA;QACvB2D;YAQIa,uBAAYA,MAAiBA,EAAUA,WAAiCA,EAAUA,cAAqDA;gBAAhGC,gBAAWA,GAAXA,WAAWA,CAAsBA;gBAAUA,mBAAcA,GAAdA,cAAcA,CAAuCA;gBACnIA,IAAIA,UAAUA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACtBA,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBACXA,OAAOA,EAAEA;qBACTA,QAAQA,CAACA,IAAIA,CAACA,UAACA,MAAMA;oBACnBA,UAAUA,CAACA,IAAIA,GAAGA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA;gBACjCA,CAACA,CAACA,CAACA;gBAEPA,IAAIA,CAACA,WAAWA;qBACXA,WAAWA,EAAEA;qBACbA,QAAQA,CAACA,IAAIA,CAACA,UAACA,MAAMA;oBACnBA,UAAUA,CAACA,QAAQA,GAAGA,MAAMA,CAACA,IAAIA,CAACA;gBACrCA,CAACA,CAACA,CAACA;gBACPA,IAAIA,CAACA,UAAUA,GAAGA,KAAKA,CAACA;YAE5BA,CAACA;YAEOD,iCAASA,GAAjBA,UAAkBA,GAAWA;gBACzBE,IAAIA,CAACA,UAAUA,GAAGA,GAAGA,CAACA;YAC1BA,CAACA;YAEOF,qCAAaA,GAArBA,UAAsBA,OAAcA;gBAChCG,IAAIA,CAACA,cAAcA,CAACA,KAAKA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;YACvCA,CAACA;YA7BaH,qBAAOA,GAAGA,CAACA,QAAQA,EAAEA,aAAaA,EAACA,mBAAmBA,CAACA,CAACA;YA+B1EA,oBAACA;QAADA,CAACA,AAjCDb,IAiCCA;QAjCYA,yBAAaA,gBAiCzBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAnCa3D,WAAWA,GAAXA,eAAWA,KAAXA,eAAWA,QAmCxBA;AAADA,CAACA,EAnCS,GAAG,KAAH,GAAG,QAmCZ;ACnCD,IAAU,GAAG,CAwBZ;AAxBD,WAAU,GAAG;IAACA,IAAAA,WAAWA,CAwBxBA;IAxBaA,WAAAA,WAAWA,EAACA,CAACA;QACvB2D;YAQIiB,iBAAYA,MAAiBA,EAAUA,WAAiCA,EAAUA,cAAqDA;gBAAhGC,gBAAWA,GAAXA,WAAWA,CAAsBA;gBAAUA,mBAAcA,GAAdA,cAAcA,CAAuCA;gBACnIA,IAAIA,UAAUA,GAAGA,IAAIA,CAACA;gBACtBA,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,SAASA,CAACA,CAACA;YAU3BA,CAACA;YAlBaD,eAAOA,GAAGA,CAACA,QAAQA,EAAEA,aAAaA,EAACA,mBAAmBA,CAACA,CAACA;YAoB1EA,cAACA;QAADA,CAACA,AAtBDjB,IAsBCA;QAtBYA,mBAAOA,UAsBnBA,CAAAA;IACLA,CAACA,EAxBa3D,WAAWA,GAAXA,eAAWA,KAAXA,eAAWA,QAwBxBA;AAADA,CAACA,EAxBS,GAAG,KAAH,GAAG,QAwBZ;ACxBD,IAAU,OAAO,CAchB;AAdD,WAAU,OAAO,EAAC,CAAC;IACf8E;QACIC,MAAMA,CAACA,UAASA,QAAQA,EAAEA,GAAGA;YACzB,IAAI,MAAM,GAAG,EAAE,CAAA;YACf,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,UAAS,OAAO;gBACtC,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,CAAA;gBAChB,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE,UAAS,KAAK;oBACxC,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,KAAK,KAAK,CAAC;wBAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAA;gBAClC,CAAC,CAAC,CAAA;gBACF,EAAE,CAAA,CAAC,IAAI,CAAC;oBAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAA;YACjC,CAAC,CAAC,CAAA;YACF,MAAM,CAAC,MAAM,CAAA;QACjB,CAAC,CAAAA;IACLA,CAACA;IAZeD,WAAGA,MAYlBA,CAAAA;AACLA,CAACA,EAdS,OAAO,KAAP,OAAO,QAchB;AEdD,IAAU,GAAG,CA8DZ;AA9DD,WAAU,GAAG,EAAC,CAAC;IACX9E,YAAYA,CAACA;IAEbA,IAAIA,OAAOA,GAAGA,QAAQA,CAACA;IACZA,UAAMA,GAAGA,OAAOA,CAACA,MAAMA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA,WAAWA,EAAEA,YAAYA,EAAEA,cAAcA,CAACA,CAACA,CAACA;IAGzFA,UAAMA,CAACA,MAAMA,CAACA,UAACA,cAAcA,EAAEA,kBAAkBA,EAAEA,iBAAiBA;QAEhEA,kBAAkBA,CAACA,SAASA,CAACA,YAAYA,CAACA,CAACA;QAE3CA,iBAAiBA,CAACA,SAASA,CAACA;YACxBA,OAAOA,EAAEA,IAAIA;YACbA,WAAWA,EAAEA,KAAKA;SACrBA,CAACA,CAACA;QAEHA,cAAcA;aACTA,KAAKA,CAACA,WAAWA,EAAEA;YAChBA,GAAGA,EAAEA,YAAYA;YACjBA,WAAWA,EAAEA,0BAA0BA;YACvCA,UAAUA,EAAEA,qBAAqBA;YACjCA,YAAYA,EAAEA,GAAGA;SACpBA,CAACA;aACLA,KAAKA,CAACA,WAAWA,EAAEA;YAChBA,GAAGA,EAAEA,YAAYA;YACjBA,WAAWA,EAAEA,0BAA0BA;YACvCA,UAAUA,EAAEA,qBAAqBA;YACjCA,YAAYA,EAAEA,GAAGA;SACpBA,CAACA;aACDA,KAAKA,CAACA,SAASA,EAAEA;YACdA,GAAGA,EAAEA,UAAUA;YACfA,WAAWA,EAAEA,wBAAwBA;YACrCA,UAAUA,EAAEA,mBAAmBA;YAC/BA,YAAYA,EAAEA,GAAGA;SACpBA,CAACA,CAAAA;IACNA,CAACA,CAACA,CAACA;IAEHA,UAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,aAAaA,EAAEA,YAAQA,CAACA,WAAWA,CAACA,CAACA;IACpDA,UAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,SAASA,EAAEA,YAAQA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;IAC5CA,UAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,WAAWA,EAAEA,YAAQA,CAACA,SAASA,CAACA,CAACA;IAChDA,UAAMA,CAACA,OAAOA,CAACA,SAASA,EAAEA,YAAQA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;IAG5CA,UAAMA,CAACA,MAAMA,CAACA,KAAKA,EAAEA,OAAOA,CAACA,GAAGA,CAACA,CAACA;IAClCA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,yBAAyBA,EAAEA,eAAWA,CAACA,aAAaA,CAACA,CAACA;IACxEA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,mBAAmBA,EAAEA,eAAWA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;IAG5DA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,qBAAqBA,EAAEA,eAAWA,CAACA,SAASA,CAACA,CAACA;IAChEA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,qBAAqBA,EAAEA,eAAWA,CAACA,SAASA,CAACA,CAACA;IAChEA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,mBAAmBA,EAAEA,eAAWA,CAACA,OAAOA,CAACA,CAACA;IAE5DA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,mBAAmBA,EAAEA,cAAUA,CAACA,iBAAiBA,CAACA,CAACA;IACrEA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,kBAAkBA,EAAEA,cAAUA,CAACA,gBAAgBA,CAACA,CAACA;IACnEA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,qBAAqBA,EAAEA,cAAUA,CAACA,mBAAmBA,CAACA,CAACA;IACzEA,UAAMA,CAACA,UAAUA,CAACA,sBAAsBA,EAAEA,cAAUA,CAACA,oBAAoBA,CAACA,CAACA;IAE3EA,UAAMA,CAACA,SAASA,CAACA,YAAYA,EAAEA,cAAUA,CAACA,UAAUA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA,CAACA;IAChEA,UAAMA,CAACA,SAASA,CAACA,SAASA,EAAEA,cAAUA,CAACA,OAAOA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA,CAACA;IAC1DA,UAAMA,CAACA,SAASA,CAACA,QAAQA,EAAEA,cAAUA,CAACA,MAAMA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA,CAACA;IACxDA,UAAMA,CAACA,SAASA,CAACA,WAAWA,EAAEA,cAAUA,CAACA,SAASA,CAACA,OAAOA,EAAEA,CAACA,CAACA;AAElEA,CAACA,EA9DS,GAAG,KAAH,GAAG,QA8DZ"}
\ No newline at end of file
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -10,10 +10,10 @@
1010 "author": "",
1111 "license": "ISC",
1212 "dependencies": {
13- "angular": "^1.4.8",
14- "angular-resource": "^1.4.8",
15- "angular-ui-bootstrap": "^1.0.0",
16- "angular-ui-router": "^0.2.15",
13+ "angular": "1.4.8",
14+ "angular-resource": "1.4.8",
15+ "angular-ui-bootstrap": "1.0.0",
16+ "angular-ui-router": "0.2.15",
1717 "body-parser": "^1.14.2",
1818 "bootstrap-sass": "^3.3.6",
1919 "chalk": "^1.1.1",
@@ -25,7 +25,8 @@
2525 "request": "^2.67.0",
2626 "sequelize": "^3.18.0",
2727 "socket.io": "^1.4.5",
28- "sqlite3": "^3.1.1"
28+ "sqlite3": "^3.1.1",
29+ "typescript": "^1.7.5"
2930 },
3031 "devDependencies": {
3132 "chai": "^3.4.1",
@@ -34,8 +35,8 @@
3435 "gulp-sass": "^2.1.1",
3536 "mocha": "^2.3.4",
3637 "ts-loader": "^0.7.2",
37- "tsd": "^0.6.5",
38- "typescript": "^1.7.5",
38+ "tsd": "0.6.5",
39+ "typescript": "1.7.5",
3940 "typescript-loader": "^1.1.3",
4041 "webpack": "^1.12.10",
4142 "webpack-stream": "^3.1.0"
--- a/server/api/commandExecution/index.js
+++ b/server/api/commandExecution/index.js
@@ -11,8 +11,8 @@ router.post('/', function(req, res) {
1111 inputPath = path.normalize('workspace/'+params.inputDir),
1212 outputPath = path.normalize('workspace/'+params.outputDir),
1313 options = params.options
14-
15- var execLine = command
14+ dddddd
15+ var execLine = '/Users/hiratakengo/Eos/bin/X86MAC64/'+command
1616 console.log(execLine)
1717 if(options) {
1818 options.forEach(function(option) {
--- a/server/api/v1/execution/index.js
+++ b/server/api/v1/execution/index.js
@@ -36,7 +36,7 @@ router.post('/', function(req, res) {
3636 });
3737
3838 form.on('end', function() {
39- Promise.all([eos.validate(command,options, workspace), eos.toExecArray(command, options, workspace)])
39+ Promise.all([eos.validate(command, options, workspace), eos.toExecArray(command, options, workspace)])
4040 .catch(function(r) {
4141 var info = {
4242 status: 'error',
--- a/server/class/DB.js
+++ b/server/class/DB.js
@@ -14,7 +14,7 @@ var sequelize;
1414 var test = 'hello';
1515 var Files; // Model object of sequelize
1616
17- var instance = {
17+var instance = {
1818 init: init,
1919 sayHello: function() {
2020 return test;
--- a/server/class/Eos.js
+++ b/server/class/Eos.js
@@ -1,11 +1,7 @@
1-/**
2- *
3- * Class variables
4- */
5-
6-// include all Eos command's info.
7-// For seaching with O(n), the object key name is command name.
8-var db = require('./DB.js').instance;
1+/** * * Class variables */
2+// include all Eos command's info.
3+// For seaching with O(n), the object key name is command name.
4+var db = require('./DB.js').instance;
95 var commandList = require(__dirname + '/../../user-specific-files/OptionControlFile/command_list.json');
106 var ocfReference = {};
117
@@ -182,6 +178,7 @@ function validate(command, options, workspaceId) {
182178 function toExecString(command, options, workspaceId) {
183179 var ocf = ocfReference[command]; // Array
184180 var finalOptions = {};
181+ //var execStr = '/Users/hiratakengo/Eos/bin/X86MAC64/'+command + ' ';
185182 var execStr = command + ' ';
186183 var ocfObj = {};
187184 ocf.forEach(function(o) {
@@ -310,8 +307,22 @@ function execute(command, optionsArray) {
310307 var config = {
311308 cwd: workspace
312309 };
310+ //var runner = spawn('/Users/hiratakengo/Eos/bin/X86MAC64/'+command,optionsArray,config);
313311 var runner = spawn(command,optionsArray,config);
314-
312+ //var runner = spawn(command,optionsArray);
313+ //commandRet = spawn('ls', ['-lh', '/usr']);
314+ //commandRet = spawn(command, ['-h']);
315+
316+ var commandRet = runner;
317+
318+ commandRet.stdout.on('data', function (data) {
319+ console.log('stdout: ' + data);
320+ });
321+
322+ commandRet.stderr.on('data', function (data) {
323+ console.log('stderr: ' + data);
324+ });
325+
315326 runner.on('close', function() {
316327 resolve();
317328 });
--- a/server/config.js
+++ b/server/config.js
@@ -3,7 +3,7 @@
33 var path = require('path');
44
55 module.exports = {
6- ip : "127.0.0.1",
6+ ip : "127.0.0.1",
77 port: "3000",
88 root: path.normalize(__dirname +'/../front-end/dist/')
99 };
Show on old repository browser