Download List

Project Description

TW: Sim-sik ê Khí-pòo sī tsi̍t ē Tâi-gí Lô-má-jī ē su-ji̍p-huat. EN: Sim-sik is a Taiwanese input method using Latin alphabets.

System Requirements

System requirement is not defined
simsik-khipoo
Version 1.6.0

Released at 2020-07-02 00:08
simsik-khipoo Version 1.6.0 (1 files Hide)

Release Notes

增加漢字建議詞。如果不需要這個新功能,也可以從設定把它關掉。

Tsing-ka Hàn-jī ê kiàn-gī-sû. Tsit ê sin kong-lîng, nā-sī bô su-iàu, ē-sái-tit tī Siat-tiānn kuainn-tiāu.

Changelog

No Changelogs