• R/O
  • SSH

simsik-khipoo: Repository summary


Recent Commits RSS

Rev. Time Author Message
c56553a0302c 2023-10-24 20:30:45 Ang Iongchun tip add PRIVACY.md
c1b2ef002606 2023-10-22 21:49:05 Ang Iongchun release/1.7.3 flow: Created branch 'release/1.7.3'.
403b28668bb3 2023-10-22 21:46:46 Ang Iongchun develop update version number
7360fed0a76c 2023-10-22 21:25:16 Ang Iongchun develop tuning notifications
b4c541172dad 2023-10-22 19:14:20 Ang Iongchun develop fix candidate view for Android 13
93146f561a9b 2023-10-22 17:01:36 Ang Iongchun develop update IDE, SDK, gradle, and libraries
8f51854964a8 2022-11-14 16:42:51 Ang Iongchun re-merge release 1.7.2
cdd237da82c1 2022-11-14 16:42:34 Ang Iongchun develop re-merge release 1.7.2
cfc9e0eef117 2022-11-14 16:41:24 Ang Iongchun release/1.7.2 fix version
0131b1c307ea 2022-11-14 16:36:37 Ang Iongchun release/1.7.2 release 1.7.2 with version code 41

Recently edited Tags

Name Rev. Time Author
v1.0.0-beta1 56014e29796b 2017-06-19 15:47:26 Ang Iongchun
v1.0.0-beta2 90a211365e1a 2017-06-20 09:30:47 Ang Iongchun
v1.0.0-beta3 f3484b846942 2017-06-20 10:35:31 Ang Iongchun
v1.0.0 68948bd0e43f 2017-06-20 10:56:25 Ang Iongchun
v1.1.0-beta1 6e0a3b3474ba 2017-06-29 12:54:30 Ang Iongchun
v1.1.0-beta2 23b6eb81d467 2017-06-29 17:05:05 Ang Iongchun
v1.1.0 8f03b2fffedb 2017-06-29 17:56:26 Ang Iongchun
vfix-search-crash 630ead2e3a64 2017-06-30 11:57:54 Ang Iongchun
vfix-initial-keyboard a7237ea29739 2017-06-30 12:04:46 Ang Iongchun
v1.1.1 acaa01bf1c45 2017-06-30 12:45:29 Ang Iongchun

Branches

Name Rev. Time Author Message
default c56553a0302c 2023-10-24 20:30:45 Ang Iongchun add PRIVACY.md
develop 403b28668bb3 2023-10-22 21:46:46 Ang Iongchun update version number
feature/correction c605e3277fb0 2017-07-07 16:51:20 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'cor...
feature/db-progress 3cb0b09a5242 2017-10-31 10:48:45 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'db-...
feature/fix-action-key dd9e74dd389a 2017-08-16 09:17:41 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'fix...
feature/fix-anr-20180529 e792f746ca7c 2018-06-24 09:44:56 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'fix...
feature/fix-auto-commit-with-hat bc8b714846bd 2018-06-19 17:00:45 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'fix...
feature/fix-cursor-after-delete 43525ec5fbad 2018-06-20 15:59:55 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'fix...
feature/fix-lint 21dc7dcfd80e 2018-06-16 11:16:23 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'fix...
feature/fix-poj-nn e38485fa0236 2017-06-28 23:02:11 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'fix...
feature/jenkins 6829549c4795 2018-06-16 11:02:42 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'jen...
feature/jenkins-publish c38cae3bd222 2018-07-10 00:03:06 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'jen...
feature/langkey ca8e91f6863c 2017-07-08 18:21:13 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'lan...
feature/locale_setting f81c8b3fcf0c 2017-06-21 21:55:06 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'loc...
feature/minor 073aa38e15f0 2018-06-19 11:55:40 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'min...
feature/poj-tone-fix d6f42e0d5417 2017-06-28 21:06:10 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'poj...
feature/postfix-phrase 74799a7c0a72 2017-10-30 17:22:08 Ang Iongchun use postfix phrase
feature/progress-eagerly 54a445b5befe 2018-07-05 19:08:06 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'pro...
feature/tune-notification 8888ce276ff0 2018-06-20 09:29:42 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'tun...
feature/zh-candidates 5570aa0d9594 2020-06-30 21:51:16 Ang Iongchun flow: Closed <feature> 'zh-...
hotfix/1.1.1 b05d754ecd21 2017-06-30 12:45:29 Ang Iongchun flow: Closed <hotfix> '1.1.1'.
hotfix/1.2.1 66789a25052f 2017-07-10 21:17:22 Ang Iongchun flow: Closed <hotfix> '1.2.1'.
hotfix/1.5.3 59779b4b958b 2017-11-10 22:39:53 Ang Iongchun flow: Closed <hotfix> '1.5.3'.
hotfix/fix-initial-keyboard b9249af5ac71 2017-06-30 12:04:46 Ang Iongchun flow: Closed <hotfix> 'fix-...
hotfix/fix-report db683e89cb11 2020-11-13 09:09:30 Ang Iongchun flow: Closed <hotfix> 'fix-...
hotfix/fix-search-crash 83833e361e46 2017-06-30 11:57:54 Ang Iongchun flow: Closed <hotfix> 'fix-...
libtaigi 9dacf52dc89b 2021-08-15 16:15:44 Ang Iongchun make updateToneState in cal...
release/1.0.0 0d43bced231f 2017-06-20 10:55:26 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.0...
release/1.0.0-beta1 50e3a9398f73 2017-06-19 15:47:26 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.0...
release/1.1.0 721415641f50 2017-06-29 17:55:12 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.1...
release/1.2 8068a2a3c7c8 2017-07-06 09:26:23 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.2'.
release/1.3 25541e755984 2017-07-14 00:17:14 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.3'.
release/1.4 12f31d9779fc 2017-08-16 17:29:28 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.4'.
release/1.4.1 eea8b4f1ebea 2017-09-21 10:33:01 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.4...
release/1.5 fa77255cfd48 2017-09-28 12:48:33 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.5'.
release/1.5.1 c0e327a668a7 2017-10-31 10:48:18 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.5...
release/1.5.2 08f54af7981d 2017-10-31 11:46:03 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.5...
release/1.5.4 b3a2fb25ae07 2018-06-20 16:50:31 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.5...
release/1.5.5 737f2a73eeae 2018-07-08 12:53:19 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.5...
release/1.5.6 aab24f9e2d0b 2018-07-31 10:08:20 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.5...
release/1.6.0 56d903b7ece7 2020-07-01 08:44:28 Ang Iongchun flow: Closed <release> '1.6...
release/1.7.2 cfc9e0eef117 2022-11-14 16:41:24 Ang Iongchun fix version
release/1.7.3 c1b2ef002606 2023-10-22 21:49:05 Ang Iongchun flow: Created branch 'relea...

README.md

README

Kài-siāu

  • Tse--sī Android app "Sim-sik ê Khí-pòo" ê guân-thâu-bé
  • "Sim-sik ê Khí-pòo" sī siat-kè iōng-lâi siá Tâi-gí Lô-má-jī
  • Bo̍k-tsiân ê pán-pún sî 1.5.6
  • Tshiánn iōng Android Studio 3.1 í-siōng lâi sú-iōng

Siā-kûn

Show on old repository browser